گروه آموزشی پایه پنجم ابرکوه

فعالیت های گروه آموزشی پایه پنجم ابرکوه

نمونه سوالات کلاس پنجم از بخش 8-9-10 علوم

                                                                                       

نام :                                                               وزارت آموزش و پرورش                                           نام آزمون : علوم

نام خانوادگی :                                     اداره کل آموزش و پرورش استان یزد                                کلاس : پنجم

نام آموزشگاه:                                        اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه                          زمان آزمون : 60 دقيقه

1

باكتري ها به چه شكل هايي در طبيعت يافت مي شوند ؟ با رسم شكل نام گذاري كنيد .

 

 

75/

2

شباهت وتفاوت قارچ با گياه رابنويسيد.

شباهت :

تفاوت :

1

3

درهر كدام از موارد زير كدام جاندار ساده دخالت مي كند ؟

تهيّه سركه از انگور

 

تهيّه ماست از شير

 

ور آمدن نان

 

بيماري هاي پوستي

 

غذاي مردم سواحل گرم ومرطوب

 

بستني سازي

 

تهيّه كود

 

اكسيژن دهي به آب دريا

 

2

 

 

 

 

 

 

4

راه هاي انتقال عوامل بيماري زا رابنويسيد .(4مورد)

 

 

1

5

من چيستم ؟

1- واكسن نوعي بيماري هستم كه تاآخر عمر در بدن ايمني ايجاد مي كند .    (................................)

2- با رشد دادن من پني سيلين كشف شد .                                                      (................................)

3 مادّه ي ترشحي از گلبول هاي سفيدم  .                                                    (............................... )

4 از اجزاي خونم كه مانند سكّه ي فرورفته به نظر مي رسم    .                      (.................................)

5-  اوّلين سدّ دفاعي بدنم .                                                                             ( .................................)

6 ويرو سي هستم كه به دستگاه تنفّسي آسيب مي رسانم .                              (..................................)

 

5/1

6

در هر كدام از موجودات زير چه حسي قوي تر است ؟

                                              

1-    سگ:

2-    مار:

3-    ماهي:

4-    عقاب :

5-    انسان:

25/1

7

مهم ترين بخش دستگاه عصبي چه نام دارد ؟و وظيفه ي تعادل بدن وحركات بر عهده ي كدام بخش است ؟

 

5/

8

شكل زير را نام گذاري كنيد .

                                                                                       

 

2

9

مخمّر از چه طريقي تكثير مي شود ؟

الف ) جوانه زدن 5              ب)    دونيم شدن 5                    ج)  تقسيم شدن     5    د) هاگ 5

5/

10

كدام يك از جانداران ساده  غذاي جانواران آبزي هستند ؟

الف) قارچ هاي چتري    5             ب) جلبك 5           ج) باكتري  5            د) كپك سبز 5

5/

11

عامل كدام دسته از بيماري هاي زير ويروس است ؟

الف) كزاز وهاري    5          ب) كزاز وحصبه 5          ج)   هاري وسرخك5        د ) كچلي ، وبا5  

5/

12

يك باكتري پس از سه بار تقسيم شدن به چند باكتري تقسيم مي شود ؟

الف) 4 باكتري 5          ب) 8 باكتري 5                      ج )   16باكتري5            د)  6 باكتري  5

5/

13

كدام يك ا ز بيماري هاي زير از را ه آب منتقل مي شوند ؟

الف) حصبه و آنفلوانزا  5    ب) اسهال وآنفلوانزا   5  ج)  حصبه و اسهال5  د) كورك وذات الريه5

5/

14

مهمترين حس آدمي كدام است وچند درصد اطّلاعات مااز طريق آن صورت مي گيرد ؟

الف ) بينايي ،20%      5       ب)  شنوايي ،  80%5           ج) بينايي ، 80 %  5      د) لامسه ،60 % 5

5/

15

مهمترين قسمت دستگاه عصبي ماست .

الف ) مخ    5                ب) مخچه 5                 ج) نخاع 5                      د) بصل النخاع 5

5/

16

در ساختمان چشم ، كدام يك در مقابل نور حساس اند ؟

الف ) شبكيّه  5                                                       ب) سلول هاي عصبي  ( استوانه اي ، مخروطي )  5

  ج) قرنيه   5                                                                     د) صلبيّه 5

5/

17

بخش دهليزي ومجاري نيم دايره اي در كدام قسمت گوش قرا ر دارد ؟

الف ) گوش خارجي5         ب) گوش مياني5         ج) گوش بيروني5          د) گوش داخلي 5

5/

18

بدن ما نسبت به كدام حس عادت نمي كند ؟

الف ) فشار  5            ب) صدا  5                        ج)      زبري 5                         د) درد 5

5/

19

در ساختن كدام يك از موادّ زير باكتري ها نقشي ندارند ؟

الف) پنير 5                       ب) ماست  5                          ج)  سركه 5                    د) مخمّر 5

5/

20

عامل كدام يك از بيماري هاي  زير بيرون از سلول زنده توليد مثل نمي كند ؟

الف) كچلي – زخم لاي انگشتان  5    ب) وبا – سل 5     ج) كزاز – حصبه5    د) سرخك –هاري 5

5/

21

پرده صماخ گوش ، كدام تبديل انرژي راانجام مي دهد ؟

الف) ماهيچه اي به صوتي    5                                                         ب) صوتي به الكتريكي5                           ج) صوتي به حركتي5                                                                      د) حركتي به صوتي

 

5/

22

رشته هاي عصبي كدام حس در سراسربدن پراكنده اند ؟

الف) لامسه    5        ب) بويايي  5                ج) شنوايي 5                د) بينايي  5

5/

23

ميكروب مالاريا چگونه مي تواند باعث بيماري درانسان شود ؟

الف) ميكروب مالاريا همراه آب وغذا وارد معده مي شود 5

ب) ميكروب مالاريا همراه آب آلوده ، مستقيماٌ وارد خون مي شود . 5

ج) ميكروب مالاريا همراه باگرد وغبار واز راه هوا وارد بدن مي شود . 5

د) ميكروب مالاريا به وسيله حشره ، مستقيماٌ وارد خون مي شود . 5

5/

24

عبارت كاملاٌ درست را انتخاب كنيد .

الف)جلبك ها در آب زندگي مي كنند . 5

ب) جلبك ها جانداران ساده وتك سلولي هستند . 5

ج) جلبك ها مانند گياهان بزرگترين گروه توليد كننده ي روي زمين هستند . 5

د) جلبك ها به گياهان شباهت بيشتري دارند . 5

5/

25

پزشكان قبل از عمل جرّاحي دست و وسايل پزشكي را بامايعي مي شويند . اين مايع چه نام دارد وبا چه هدفي استفاده مي شود .

الف ) ضد عفوني كننده – آلودگي به بيمار منتقل نشود . 5

ب) ضد عفوني كننده –آلودگي از طرف بيمار منتقل نشود . 5

ج) دارو- پيش گيري از آلودگي 5

د) آنتي بيوتيك – كمك به درمان بيمار ي 5

5/

26

فلمينگ دليل رشد نكردن باكتري ها را كدام عامل مي دانست؟

الف) غذاي نا كافي   5                                                                    ب) فضاي نامناسب  5                                                                                            ج) وجود نوعي كپك  5                                                                       د) نبودن اكسيژن كافي 5

5/

27

كدام حواس انسان توانايي شناسايي مولكول هاي مواد رادارند ؟

الف) همه ي حواس 5    ب) بينايي ولامسه 5   ج) بويايي وبينايي 5        د) بويايي وچشايي5

5/

28

كدام يك از خصوصيات زير مخصوص سلول هاي عصبي است ؟

الف) رشته كوتاه و باريك  5                                                          ب) هسته ي بزرگ ومشخص 5

ج) سيتوپلاسم    5                                                                         د) رشته هاي طولاني ودراز 5                                                      

5/

29

بيماري كچلي از كدام راه به انسان سرايت مي كند ؟

الف) هوا  5                  ب) حشرات 5                      ج) آب وغذا 5                   د) تماس 5

 

 

                                                                                                   

                                                                                          مـــــوفـّـــق بــــــا شيـــــــــد

5/

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۰ساعت 17:40  توسط سرگروه  |